Eduard Escoffet, Guest Poet

Dispositiu de vida

tota·casa·és·una·n
ova·versió·de·la·p
rimera·cova·niu·ce
rcle·corona:·un·an
imal·que·es·busca.
i
caminar·és·un·acte
de·resistència·enf
ora·i·resistència·
endins:·un·acte·au
tònom·cap·al·buit.
i
el·llenguatge·és·u
na·tecnologia·que·
es·devora·i·que·en
s·devora:·una·serp
es·mossega·la·cua.
i
un·temple·és·indiv
idual·és·collectiu
codi·obert:·un·do·
de·pell·no·coloni
tzat·pels·voltors.

una·columna·d’aire
travessa·el·cos·d’
un·animal·perquè·a
firmi·perquè·digui
que·sí:·que·canti.

cap·veu·no·és·igua
l·i·tampoc·aquí·ho
és·cap·columna:·u
n·trànsit·sòlid·sot
a·el·pes·d’un·cor.

amunt·hi·tens·el·s
ol·un·mugró·oferen
t·tender·button·a·
plom·amb·corona·de
veus:·deu·contínua.

tot·de·rostres·ofe
rents·que·s’aboque
n·sobre·els·nostre
s·cossos·soferents:
les·flors·inverses.

el·món·interior·és
parasitari·de·l’ex
terior:·la·pell·de
vidre·deixa·que·en
tri·l’alè·del·dia.

un·devessall·de·vid
a·edifici·bastida·u
na·força·subjecta·q
ue·connecta:·interf
ície·més·que ·humana.